header image
Strona główna Rada Gminy
Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe radnych, kwiecień 2023 PDF Drukuj Email


Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/493/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/493/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/492/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/492/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/491/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/491/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/490/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/490/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/489/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/489/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/488/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXV/488/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.

Więcej…
 
LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14:30. Sesja odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
        a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2022 rok,
        b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
        c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
    4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2022 r.:
       a) wystąpienie Wójta,
       b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030;
    8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    9. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    11. Wolne wnioski i informacje;
    12. Zakończenie obrad.
     

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 dnia 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Więcej…
 
Raport o stanie gminy za 2022 rok – zgłoszenie do debaty PDF Drukuj Email

Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się 27 czerwca 2023 roku, Wójt Gminy Rzekuń, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2022.

Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Rzekuń przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek), do godziny 15:45 w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (tymczasowy punkt podawczy).

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/487/2023 PDF Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/487/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 111
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości