header image
Strona główna Sprawy w Urzędzie Udostępnienie informacji publicznej
Udostępnienie informacji publicznej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Krzysztof Parzychowski   
środa, 07 maja 2008 10:48, 17961 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz.1198) informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń na poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.

Uwaga: Urząd Gminy Rzekuń zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami:

 • ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz. U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.),
 • ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

z następującymi wyjątkami:

1) Na podst. ustawy o ochronie informacji niejawnych - art. 49:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
 2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
 3. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.

2) Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych - art. 29:

 1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 2. Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
 4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Wzory wniosków:

Wnioski prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń
Historia dokumentu
07-05-2008 r., 11:05:43, Tomasz Majewski
 • zmiana tekstu wstępnego.

07-05-2008 r., 11:05:08, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: środa, 07 maja 2008 11:05
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,
w związku z przerwą technologiczną w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 10.00-12.00 tężnia solankowa w Rzekuniu będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości