header image
Strona główna Prawo lokalne Informacje Wybory ławników 2024-2027
Wybory ławników 2024-2027 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Małgorzata Paśnikowska   
wtorek, 06 czerwca 2023 13:22, 758 odsłon


Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.
Rada Gminy Rzekuń na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) wybierze ławników na kadencję 2024-2027:
1) do Sądu Okręgowego w Ostrołęce:
  a) 4 ławników do orzekania w Wydziale Cywilnym;
  b) 2 ławników do orzekania w Wydziale Karnym;
2) do Sądu Rejonowego w Ostrołęce:
  a) 4 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.


Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 217 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022 r. poz.2155).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika będzie dostępna:
1) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl;
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.rzekun.pl w zakładce Menu przedmiotowe > Strona główna UG > Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027;
3) w tymczasowym punkcie podawczym UG w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art.162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
 
Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty: Art. 162 §2 pkt. 1 w związku z art 162 § 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji albo Komendant Stołecznej Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. przez Biuro Rady Gminy Rzekuń w godzinach pracy Urzędu.
 
Wyborów ławników Rada Gminy Rzekuń dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.
 
 
Załączniki:

 1.  Pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce;

  Pismo_Wiceprezesa_Sadu_Okregowego_w_Ostrolece.pdf


 2.  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;

  karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf


 3.  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK;

  Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_KRK.pdf


 4.  Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

  Wniosek__o__wydanie__odpisu__z__Krajowego__Rejestru__Sadowego.pdf


 5.  Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika;

  Lista_osob_zglaszajacyh_kandydata_na_lawnika.pdf


 6.  Oświadczenie – przestępstwo ścigane;

  oswiadczenie_kandydata_na_lawnika_przestepstwo.pdf


 7.  Oświadczenie – władza rodzicielska;

  Oswiadczenie_wladza_rodzicielska.pdf


 8.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata;

  zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia_kandydata.pdf


 9.  Klauzula informacyjna.

  Klauzula_informacyjna_wybory_lawnikow.pdfHistoria dokumentu
06-06-2023 r., 16:56:48, Małgorzata Paśnikowska
 • zmiana treści.

06-06-2023 r., 16:30:22, Rafał Gumkowski, archiwum
 • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 28 czerwca 2023 15:33
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości